Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. február 01-től

A www.valaszfuggetlen.hu internetes weboldalt a VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület (8000 Székesfehérvár, Sarló utca 16. 8/49. továbbiakban, mint adatkezelő, szolgáltató) üzemelteti. Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek a következő hatályos jogszabályokkal összhangban vannak: 

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; 
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban Ektv.); 
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban Reklámtv.); 
 • 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Infotv.); 
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről; 

A VÁLASZ – Független Civilek Székesfehérvárért Egyesület a www.valaszfuggetlen.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://valaszfuggetlen.hu/adatkezelesi_tajekoztato címen. 

A VÁLASZ – Független Civilek Székesfehérvárért Egyesület fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztató bármikor megváltoztatásra kerülhet. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

Az adatkezelő vállalja, hogy a felhasználók személyes adatainak védelmében – különösen információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett – megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

 

 1. Értelmező rendelkezések

Az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak: 

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 • adattörl